ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΟΔΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την Αίτηση μου με σκοπό να γίνω μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης. Δηλώνω δε ότι δεν έχω πρόβλημα υγείας που να με εμποδίζει να συμμετέχω στις ασκήσεις και τα σεμινάρια των εκπαιδεύσεων καθώς και να ασκήσω τα καθήκοντα μου. Έλαβα γνώση του εσωτερικού κανονισμού της ομάδας και αποδέχομαι όσα αναφέρονται σε αυτόν. Δηλώνω δε ότι τα στοιχεία που αναφέρω είναι αληθή.

  Όνομα: (*)

  Επώνυμο: (*)

  Ον. Πατέρα: (*)

  Διεύθυνση: (*)

  Περιοχή: (*)

  Τηλέφωνο Σταθερό: (*)

  Τηλέφωνο Κινητό: (*)

  Email: (*)

  Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: (*)

  Ημερ. Γέννησης: (*)

  Ομάδα Αίματος:

  Γνώσεις που είναι συναφείς με το αντικείμενο (αναλυτικά):

  Επιθυμώ να συμμετέχω στην Δασοπροστασία Πυρόσβεση

  Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι όλα όσα αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό της ομάδας