Η Ε.Ο. αποτελείται από δύο Τμήματα, τη Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση.

Η λειτουργία της Ε.Ο. ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που έχει εγκριθεί από τη  Γενική Συνέλευση των μελών, και είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία περί εθελοντισμού.

Μέλος της Ε.Ο. μπορεί να γίνει, κατόπιν αιτήσεως του κάθε άτομο που επιθυμεί να  προσφέρει για το κοινό καλό στο μέτρο των δυνατοτήτων του και δέχεται τις αρχές του εθελοντισμού και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ο.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και δόκιμα. Τακτικά μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη και όσα έχουν κλείσει τουλάχιστον ένα έτος ενεργούς προσφοράς.

Κυρίαρχο όργανο της Ε.Ο. είναι η Γενική Συνέλευση των μελών που συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

Μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων τη δραστηριότητα της Ε.Ο. συντονίζει η πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο. στις 6 Μαρτίου 2016 και η σύνθεση της είναι η ακόλουθη:

Επικεφαλής

  • Σαμαράς Ανδρέας

Μέλη

  • Τσίλος Θεόδωρος
  • Γραμματικός Γεώργιος
  • Κατούνα Ελένη
  • Σαμαράς Στυλιανός
  • Ταξίδης Χαράλαμπος (Αναπληρωματικό Μέλος)
  • Μπαλοδήμος Γρηγόριος (Αναπληρωματικό Μέλος)

 

Ε.Ο. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Δημοτικής Ενότητας Βάρης